“Google Web” sahypasyny göçürip almak üçin “Semalt” 3 sany “Chrome” giňeltmesini paýlaşýar

Google Chrome giňeltmeleri, Google Chrome brauzerini üýtgetmäge kömek edýän brauzer esasly giňeltmelerdir. HTML, CSS we JavaScript ýaly dürli web tehnologiýalarynda ýazylan we Chrome web dükanyndan göçürip alyp bolýar. Köp teksti we grafikany öz içine alýan bir sahypa duşsaňyz we web sahypasyny Google Chrome-da PDF görnüşinde ýatda saklamak isleseňiz, birnäçe giňeltmäni saýlap bilersiňiz. Google Chrome, web sahypalaryna hiline zyýan bermezden çalt PDF görnüşinde ýatda saklamaga mümkinçilik berýär.

Aşakda web sahypasyny PDF görnüşinde aňsatlyk bilen ýatda saklap bilýän 3 sany esasy Chrome giňeltmesini ara alyp maslahatlaşdyk, soň bolsa bu PDF faýly talaplaryňyza görä gaýtadan ulanyp bilersiňiz.

1. PDF görnüşinde ýazdyryň

Bu Chrome giňeltmesi, web sahypalaryny bir gezek basmak bilen PDF görnüşinde göçürip almaga mümkinçilik berýär. “PDF” interaktiw tehnologiýany ulanýar we HTML-ni “PDF” -e rahat öwrüp bilýär. Giňeldiş, bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyny öwürmek meselelerini ýerine ýetirmek üçin ulanylyp bilner. PDF-leri özleşdirmek isleýän bolsaňyz, tölegli hasabyna ýazylyp bilersiňiz. Bar bolan opsiýalar sahypanyň ululygy, gyralary, sahypanyň ugrukdyrylyşy, başlangyç görnüşi we paroly goramakdyr. Howpsuzlyk sebäpli şol bir web sahypasynyň PDF-lerini döredip bilmersiňiz we mazmuny agyr web sahypalaryndan dogry göçürip alyp bilmersiňiz. Şeýlelik bilen, bu Chrome giňeltmesi diňe hünärmen däller üçin peýdaly we hünärmenler we iri kompaniýalar üçin amatly däl.

2.DocToPDF-den

Indi mugt PDF faýlyna, MS Word öwrüjisine, Wikipediýa sahypalaryna we bu Chrome giňeltmesi bilen sözlük gözleglerine derrew girip bilersiňiz. FromDocToPDF-iň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, web sahypalaryny sazlap, amatly ýagdaýda PDF faýllaryna öwrüp bilýär. Soňra şol faýllary gaty diskiňize ýazdyryp, islän wagtyňyz, islendik ýerde awtonom görnüşde görüp bilersiňiz. Bu kiçi we uly kompaniýalar, hünärmenler we hünärmen däller, web ussatlary we mazmun ýazyjylary üçin amatlydyr. PDF faýllaryňyzy çaltlyk bilen beýleki formatlara öwürýär we web sahypasyny birnäçe dile mugt terjime edip biler.

3. Web2PDF

Web sahypalaryny Doc, TIFF, JPG we PDF-e mugt öwürmek bu Google Chrome giňeltmesi bilen mümkindir. Web2PDF internetdäki iň oňat, iň güýçli we meşhur giňeltmeleriň biridir. Bu hyzmatyň esasy aýratynlyklaryndan biri, diňe bir “Chrome” däl, eýsem beýleki web brauzerleri bilen hem sazlaşykly bolmagydyr. Gurmak aňsat we hiline zyýan bermezden islendik web sahypasyny ýa-da blogy PDF resminamasyna öwrüp bilýär. Käbir web sahypalarynyň sessiýalar (giriş) bilen goralýandygyny bellemelisiňiz. Bu ýagdaýda, bu Chrome giňeltmesi dogry işlemän biler we başga bir zat gözlemeli bolarsyňyz. Göni baglanyşygy öz içine alýar we Google Docs-da öwrülen PDF faýllaryny görmäge mümkinçilik berýär. PDF faýllaryny islän wagtyňyz gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz, bu mugt ulanylyş giňeltmesi.

Bu Google Chrome giňeltmeleriniň hemmesi dürli web sahypalaryny PDF faýllaryna we Word resminamalaryna öwürmäge mümkinçilik berýär we ulanmak aňsat. Köp sanly meseläňiz bar bolsa we hil boýunça eglişik etmek islemeýän bolsaňyz, bu Chrome giňeltmeleriniň hemmesi size laýyk gelýär.