B2B Semalt bilen baglanyşyk binasy: SEO-nyň mukaddes çukury

Adamlaryň köpüsi internetde gözleg motory arkaly - B2B-de başlaýar. Şonuň üçin sahypa-1 reýtingi birinji orunda durýar. Emma nähili ? Salgylar bu ýerde esasy zat ýaly. Baglanyşyk binasy, SEO üçin gaty möhüm bolan bu baglanyşyklary almagyň gowy usulydyr.

Itöne bu näme we B2B-de işleýärmi? Bu makalada SEO üçin baglanyşyklaryň nähili ähmiýetiniň bardygyny, arka baglanyşyklary nädip gurup biljekdigiňizi we munuň näme üçin şowly bolup biljekdigini öwrenersiňiz. Başga bir tarapdan, SEO üçin täze bolsaňyz, alada etmegiň zerurlygy ýok. Semaltyň hünär hyzmaty maksatlaryňyza ýetmek üçin 24/7 elýeterlidir.

Baglanyşyk binasy näme?

Baglanyşyk binasy ýa-da arka baglanyşyklaryň döremegi daşarky saýtlardan (meselem, beýleki kompaniýalar, bloglar, metbugat we ş.m.) web sahypaňyza mümkin boldugyça köp baglanyşyk almagy aňladýar.

Maksat Google-da has gowy reýting. Sebäbi web sahypasyna degişli köp baglanyşyk gözleg motoryna mazmunyň gözlegçiler üçin gowy we gyzyklydygyny görkezýär.

Köp oňat baglanyşyklar hem web sahypasynda has ýokary ygtyýarlyga sebäp bolýar. Bu, Google-yň abraýyna görä daşarky baglanyşyklar arkaly ýokarlanýar. Baglanyşyk binasyny bu manyda sanly maslahat marketingi diýip atlandyryp bolar.

Anotherene bir maksat, habar býulleteniňizden ýa-da Google-dan başga täze traffik çeşmelerini ösdürmek. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden sahypaňyza baglanyşyklar munuň üçin öňünden kesgitlenendir, sebäbi media web sahypalarynyň özleri bir zat almagyňyzy baglanyşdyrmak arkaly köp traffik döredýärler.

B2B baglanyşyk binasy hem peýdaly maýa goýumdyr. B2C bilen deňeşdirilende dürli kategoriýalarda pikirlenmeli. Bu ýerdäki maksat, web sahypaňyza tematiki taýdan laýyk gelýän ýokary hilli baglanyşyklar bolmaly.

Daşarky baglanyşyklar, ýagny başga bir domenden öz salgylanmalaryňyz - içerki baglanyşyklardan - domeniňizde goýlan baglanyşyklardan tapawutlanýar. Bu barada hemme zady düşündirdik Blogymyzdaky mowzuk tapmaga çagyrýaryn.

Şonuň üçin arka baglanyşyklar howply bolup biler

Geçmişde bu dünýädäki SEO-lar tarapyndan giňden ulanylýardy. Baglanyşyk alyş-çalşygy (dürli web sahypalarynyň özara baglanyşygy) we baglanyşyk satyn almak amala aşyryldy. (Web sahypalary diňe öz gezeginde pul tölän beýlekiler bilen baglanyşyk üçin döredildi.)

Sebäbi arka baglanyşyklar barada aýdylanda, şol döwürde hil däl-de, mukdar hasaplanýar. Bir web sahypasyna näçe köp baglanyşyk görkezilse, Google-da şonça-da ýokarlandy. Arka baglanyşyklar iň möhüm reýting faktorydy.

Google tiz wagtdan bu oýunlary bes etdi we elýeterliligi satyn aldy. Pingwin täzelenmesi (Google algoritminiň üýtgemegi) bilen şübheli we ygtybarsyz baglanyşyklar, ýagny satyn alyp boljak baglanyşyklar ýa-da köp sanly baglanyşyklar birden negatiw baha berildi.

SEO-lar bu ýerde köplenç "erbet töwerek" hakda aýdýarlar. Täzelenmäniň netijesi: Reýting ýerleri bölekleýin berildi. Ilkinji gözleg netijelerini öňki eýeler, haram arka baglanyşyklar arkaly polýusyň ýagdaýyny döreden bolsalar, köp ýitirdiler.

Häzirki wagtda gözleg motorynyň algoritmleri şeýle bir akylly welin, bir web sahypasy "erbet töwerekden" arka baglanyşyk alsa, göze ilýär. Şonuň üçin sahypaňyzdaky baglanyşyklary arassalamak maslahat berilýär, sebäbi negatiw baglanyşyklary işjeň ýagdaýda döretmedik bolsaňyz hem käwagtlar ýüze çykýar.

Hiliň ýerine mukdar arka baglanyşyk işinde geçmişiň bir zady - B2B baglanyşyk binasy üçin artykmaçlyk

Bu pursatda, şübheli baglanyşyk şertnamalaryna garşy berk maslahat berýäris. Sebäbi Google sizi jezalandyrsa, reýting netijeleriňiz üçin ölüm howply bolar. Olary täzeden gurmak ýadaw, köp wagt talap edýär we gaty gymmat.

Şeýle-de bolsa, baglanyşyklar reýtingler we sahypa ygtyýarlygy üçin gaty möhümdir - ýagny Google-yň web sahypaňyza berýän ygtyýary ýa-da gymmaty. (Mysal üçin, Wikipediýa, BBC ýa-da Spiegel.de gaty ýokary derejä eýe.)

Elbetde, kompaniýanyň web sahypasy köplenç ep-esli baglanyşykdan peýdalanýar we adatça ygtyýary az. Şeýle-de bolsa, bu zatlaryň tebigatynda. B2B mowzuklary, mysal üçin aýakgap üçin onlaýn dükandan has az adam üçin gyzyklanma döredýär.

Şeýle-de bolsa, bu sizi B2B baglanyşyk binasyna maýa goýmaga päsgel bermeli däldir, sebäbi tertipleşdirmek isleýän açar sözleriňiz adatça bäsdeş däl. Gowy baglanyşyklar bilen, web sahypasy üçin Google-daky bäsdeşlikden tapawutlanmak we has gowy dereje almak has aňsat.

Authorityokary ygtyýarly sahypalaryň arka baglanyşyklary, elbetde, sahypaňyz üçin näbelli web sahypalaryna garanyňda has gymmatlydyr. Munuň tersine, belli we abraýly web sahypalaryndan baglanyşyklar hem abraýyny artdyrýar.

Aýdylyşyna görä, arka baglanyşyklar reýting üçin beýle möhüm däl

Pingwin täzelenmesiniň başga bir çak edilýän netijesi bardy: Google reýtingdäki arka baglanyşyklaryň bahasyny peseldjekdigini habar berdi. Şonuň üçin arka baglanyşyklar, sahypadaky dogry optimizasiýa ýaly gowy reýtinge beýle täsir etmeli däldir.

Ahöne Ahrefs tarapyndan geçirilen gözleg, Google-yň tersine aýdan sözlerine garamazdan, başga bir netijä getirdi: Gözleg, arka baglanyşyklaryň sahypadaky faktorlara garanyňda dürli açar sözleriň reýtingine ep-esli derejede täsir edýändigini aýdyň görkezýär.

Arka baglanyşyklar 1-nji sahypa kimiň girýändigini kesgitleýär. Gowy mazmun 1-nji sahypada kimiň galýandygyny kesgitleýär!

Arka baglanyşyklar elmydama kömek edenok.

Şeýle-de bolsa, aşakdakylar dogry: eýýäm köp sanly gowy baglanyşyklary bolan we şeýlelik bilen Google-dan eýýäm köp ynam we ygtyýara eýe bolan web sahypasy üçin arka baglanyşyklar Mukaddes Grail däl. Soňra bu web sahypalary has gowy we üýtgeşik mazmuna we ajaýyp ulanyjy tejribesine has köp üns bermeli.

Bu kontekstde, onlaýn dükanda önümiň gowy synlaryna meňzeş ýokary hilli SEO baglanyşyklaryny göz öňüne getirip bilersiňiz: Birnäçe müň oňyn syn bilen, potensial alyjynyň pikirleri üçin başga bir gowy çökgünlik beýle bir aýgytly däl. Şeýle-de bolsa, önümde bary-ýogy 15 syn bar bolsa, olaryň 4-si hem ortaça bolsa, başga bir öwgä mynasyp çökgünlik müşderiniň düşünjesini üýtgedip biler.

Arka baglanyşyklaryň haýsy görnüşleri bar?

Linkshli baglanyşyklar deň döredilenok. Domeniňiziň haýsy URL-si bilen baglanyşýandygyny, ýagny daşarky sahypanyň baş sahypa ýa-da habar ýazgysyna degişlidigini tapawutlandyrýar. Sahypanyň abraýy rol oýnaýar we baglanyşyklar hem tehniki taýdan tapawutlanýar.

Haýsy baglanyşyklar näme getirýär?

Gysgaça aýdylanda, abraýly daşarky sahypadan web sahypaňyza degişli ähli baglanyşyklar möhümdir. Şeýle-de bolsa, şeýle ähmiýetde tapawutlar bar.

Gelip çykyşy: Sahypaňyza baglanyşýan sahypanyň abraýy näçe ýokary bolsa, baglanyşyk reýtinge şonça täsir edýär. Munuň tersine, aşakdakylar hem ulanylýar: sahypany näçe köp (gowy) baglanyşdyrsa, abraýy şonça-da ýokarydyr.

Acementerleşiş we maksat: Şeýle hem, web sahypaňyzyň ýa-da ýazgyňyzyň daşarky sahypada nirede baglanyşygy möhümdir. Sahypadaky blog ýazgysy, başlangyç sahypa ýaly baglanyşyk üpjünçisi ýaly gymmatly däl. Şeýle hem baş sahypa ýa-da kiçi sahypa baglanyşyk barmy ýa-da ýokmy.

NoFollow: "Salgylary yzarlamaň" diýmek, Google-yň yzyndan ýetmeýär we şonuň üçin baha berilmeýär. Mysal üçin, Wikipediýa hemişe NoFollows-y düzýär, sebäbi platformanyň ägirt uly ygtyýary bar, esasanam her kim şol ýere iberip biler. Wikipediýada baglanyşyklary '' yzarlamak '' bolan bolsa, mümkin boldugyça köp baglanyşyk ýerleşdirmek üçin köp goşant goşular.

Şeýle-de bolsa, “No Follow” barada aýdylanda, SEO ruhlary bölünýär. NoFollow baglanyşyklarynyň reýtinge täsir etmeýändigi subut edilmedi.

Acementerleşişi: Google-dan öňe geçip, web sahypaňyza sansyz baglanyşyk goýýan sahypa döretmek isleseňiz, gynansagam hiç zat almarsyňyz. Google algoritminiň alnyp gaçylanda hemişe diýen ýaly görýändigini ýene bir gezek belläp geçýärin. Bar bolan reýtingiňize howp salmaň.

Arka baglanyşyklara meňzeýär. Sahypada eýýäm köp zat bar bolsa, goşmaça SEO baglanyşyklary reýting üçin beýle aýgytly däl. Şeýle-de bolsa, bir web sahypasynda abraýly saýtlardan baglanyşykly baglanyşyklar gaty az bolsa, başga bir sahypa baglanyşdyrylan sahypanyň reýtingi üçin aýgytly bolup biler.

B2B baglanyşyk binasy: arka baglanyşyklary nädip döretmeli?

Ilki bilen, arka baglanyşyklaryň özeni gowy mazmun marketingidir. Valueokary bahaly mazmun we maksatly topara mahsus mowzuklaryňyz bar bolsa, wagtyň geçmegi bilen käbir baglanyşyklara eýe bolarsyňyz. Esasanam mazmun gaty çylşyrymly bolsa (gözlegler, mysallar, infografika we ş.m.) ýa-da roman (mowzugyň düýbünden täze, üýtgeşik yşyklandyrylmagy), beýleki bloglaryň hem ýazgylaryňyza salgylanmak ähtimallygy ýokary.
Youöne seni aldamak islämok. Köp halatlarda bu ýeterlik däl. SEO hünärmenlerimiz B2B baglanyşyk binasyny nädip basyp boljakdygy barada 6 maslahat saýladyňyz.

B2B-de arka baglanyşyklar üçin 6 maslahat

1. Myhman ýazgylary

Myhman ýazgylary has köp baglanyşyk almagyň bir usulydyr. Tematiki taýdan laýyk bloglarda ýerleşdiriň. Myhman goşantlary peýdaly, ýöne çylşyrymly we deslapky işleri talap edýär.

Işjeň myhman blog açmak isleseňiz, aşakdakylary etmeli: writingazuw stiliňize, mowzugyňyza we okyja bolan garaýşyňyza meňzeş, şeýle hem blogyňyz ýaly okyjy üçin peýdaly bloglary gözläň.

Korporatiw blogyňyz bolmasa-da blog açyp bilersiňiz. Mysal üçin, neşir etmek üçin ak kagyzlary ýa-da mysallary teklip ediň. Iki nokady ýatda saklamaly:
  • Myhman blogyň mazmuny mowzuklaryňyza laýyk gelmelidir. Sebäbi arka baglanyşyklardan başga-da ol ýerde traffik döredip bilersiňiz. Thisöne bu, diňe şol ýere baryp boljak maksatlaýyn toparyňyz bolsa, uzak möhletde size bir zat getirer.
  • Dublikat mazmun ýok: Bu hem mazmun ogurlanmagynyň öňüni almak üçin Google tarapyndan jezalandyrylýan faktor. Beýleki bloglarda ýazgylary çap etseňiz, ol ýerdäki tekstleriň web sahypaňyzdakylardan tapawutlydygyna göz ýetiriň.

2. Hil mazmuny: infografika, wideo we gözlegler

Mazmuny has ýokary hilli we çylşyrymly bolsa, beýleki marketologlaryň döreden mazmunyňyzy almagy has ähtimaldyr. Esasanam blog ýazanyňyzda mazmunyňyzy işjeň ýagdaýda hödürläp bilersiňiz.

Bazar gözleglerini ulanyp manyly grafika döretdiňizmi ýa-da öz okuwyňyzy döretdiňizmi? Onda mazmunyňyzyň özbaşdak ýaýramagyna garaşmaň. Sebäbi, gynansak-da, bu seýrek ýagdaýlarda bolýar.

Mazmuny işjeň ýagdaýda ösdürip, netijeleriňizi beýleki blogçylara, habar beriş serişdelerine we kompaniýalara mugt ulanmak üçin hödürlemek has gowudyr. Munuň bahasy, adatça ýokary hilli we amatly gurşawdan arka baglanyşykdyr.

Siziň üçin bu diňe bir Google-yň ösmegini aňlatmaýar, zerur bolsa, B2B baglanyşyk binasynda ünsden düşürilmeli däl faktory dogry ýerden gelýän traffigi hem aňladýar.

Estetika üns beriň. Mazmuny ýokary hilli grafika bilen taýýarlanmalydyr, diňe şondan soň ony beýleki kompaniýalar ulanar.

3. Döwülen baglanyşyk binasy

Birneme has güýçli we tehniki wariant, bozulan baglanyşyklara bökmekdir. Bu ýerde degişli mazmun gurşawynda döwülen baglanyşyklary gözlemäge gidýärsiňiz we säwlik habarlarynyň ýerine (işleýän) mazmunyňyzy hödürleýärsiňiz.

Bularyň köpüsi ýeterlik däl, sebäbi wagtyň geçmegi bilen köp sanly baglanyşyk ýok bolýar. Web sahypalaryndaky köne ýazgylaryň indi ýok mazmuna degişlidigi hem bolýar. Şeýle ýagdaýda iş ýazgylaryny hödürleseňiz, bozulan baglanyşyklary ulanyjy üçin aşakdaky artykmaçlyklary bar:
  • Reýtingler howp astyndadyr: Domendäki gaty köp baglanyşyk köplenç reýtingiň ýitmegine sebäp bolýar, sebäbi bu Google üçin gowy signal däl.
  • Ulanyjy bu baglanyşygy aňsatlyk bilen we çalt ulanyp biler.
Elbetde, mazmunyňyzyň kontekste laýyk gelmegi möhümdir. Aýratyn bir amatly web sahypasy ýa-da hünärmen ýazyjynyň mazmuny bar bolsa, esasanam bu baglanyşyk üçin mazmun döredip bilersiňiz. Asla biderek däl, sebäbi islendik ýagdaýda gowy mazmun döredersiňiz.

Şeýle hem ulanyp bilersiňiz SEO gurallary ýaly AutoSEO, FullSEO, we Ahrefler, şol bir 404 ýalňyşlyk bilen baglanyşýan beýleki sahypalary tapmak üçin.

4. Düşündiriş

Gowy teswirler möhümdir. Süýnmeli däl we teswirde özüňizi ýerleşdirip boljak baglanyşyk hakda däl-de, özüňizi has gowy tanatmak we beýleki ýazyjylar bilen gowy gatnaşyk gurmak hakda.

B2B temalaryna gezek gelende, köplenç agdyklyk edýän awtorlar az. Gowy mazmundan başga-da, aragatnaşyk we habarlylyk möhümdir. Bu soň özüň bilen baglanyşmagy aňsatlaşdyrýar.

5. Söhbetdeşlikler

Söhbetdeşlikler abraý gazanmagyň ajaýyp usulydyr. Bu diňe bir domen ygtyýaryna däl, marka we awtor ygtyýaryna-da degişlidir. Professional söhbetdeşlikler arkaly özüňizi hünärmen hökmünde görkezersiňiz we oňyn baglanyşykdan peýdalanarsyňyz.

Pikirli liderlik, professional ynam üçin jadyly söz. Kompaniýanyňyzyň hünärmenlerine peýdaly we gyzykly söhbetdeşlikler geçirmäge rugsat beriň.

Mysal gözlegleri hem bu shema laýyklykda işleýär. Satyjy senden beýannama ýa-da doly mysal sorasa, hawa diý. Temalaryňyz üçin täze platforma döretmek mümkinçiligiňiz bar we baglanyşdyrylar.

6. Hünärmenleri agzap geçiň

Heartürege düşüň, hemmämiz öz ugrumyzyň hünärmenleri hökmünde görkezilmegi halaýarys. Siziň ugruňyzdaky hünärmenler hem şeýle. B2B we senagat pudagynda, mysal üçin, bular professorlar, spikerler, dolandyryjy direktorlar, dolandyryş geňeşçileri ýa-da müşderileriňiz. Bu hünärmenlerden belli bir mowzukda beýannama bermegini we soňra mazmun döretmegini haýyş ediň.

Bu mazmunda hünärmeniňizi we aýdanlaryny agzap geçiň we soňra hünärmen makalaňyzda ýa-da neşiriňizde ony görkezýändigiňize habar beriň. Şeýle-de bolsa, degişli hünärmeniň baş sahypasyna däl-de, olaryň LinkedIn ýa-da XING profiline baglanyşmaň. Soňra bu mazmuny kompaniýanyň web sahypasynda baglanyşmagyny haýyş edip bilersiňiz, mysal üçin täzeliklerde ýa-da öz blog ýazgylarynda.

Netije

B2B baglanyşyk binasynyň ähmiýetini göz öňünde tutup, sahypaňyzy ýa-da markaňyzy tanatmak üçin strategiýa düzmäge kömek etdik diýip umyt edýäris. Şeýle-de bolsa, sahypaňyz üçin peýdaly we peýdaly netijelere ýetmek üçin SEO kampaniýalaryňyzy dogry alyp barmagyň möhümdigini ýatladýarys.

Şonuň üçin Semaltyň hünär hyzmaty Sahypaňyzy gözleg netijeleriniň başyna çykarmak üçin markaňyzy we SEO-ny tanatmak üçin zerur bolan ähli alternatiwalary hödürleýär.

Iň esasy zat, sahypaňyza mugt minnetdarlyk bildirmäge çagyrýarys mugt derňew guraly sahypaňyzyň häzirki ýagdaýy barada takyk düşünje almaga mümkinçilik berýär.


mass gmail